Ansvarsfulla affärer

För oss är det viktigt att vara en ansvarsfull partner i arbetet med er it utveckling. Vi ser också vikten av att fungera som en ansvarsfull aktör i samhället. Det är en utmanande uppgift att driva ansvarsfull affärsverksamhet. Vi ser dock denna utmaning som en möjlighet och vår chans att bidra till positiva förändringar i samhället.

Vårt arbete med ansvarsfull outsourcad it har följande fokusområden

Kvalitet

Vonjero vill arbeta nära samarbetspartners, kunder och olika intressenter för att kunna utbyta erfarenheter. Vi anser att det här leder till bättre förmåga att möta förväntningar och krav vad gäller it utveckling. Med vårt åtagande vill vi höja kvaliteten i våra arbetsprocesser och för de it lösningar för företag som vi är med och tar fram.

Extern it med minskad negativ klimatpåverkan

Vi ser oss själva som en liten aktör i ett större samhällsmaskineri. Även en liten aktör är med och påverkar omvärlden. Varje steg vi tar intern eller tillsammans med extern it leverantör kan påverka klimatet.

Med vårt miljöarbete vill vi minska vår egen negativa klimatpåverkan. Vi påverkar också våra kunders miljöpåverkan genom att ta fram it lösningar för företag som minskar deras negativa klimatavtryck.

Personlig integritet och informationssäkerhet

Vi vill att våra kunder och våra samarbetspartners ska uppleva ett starkt förtroende för oss. Informationssäkerhet är ett område där förtroende lätt kan förbrukas. Med dagens snabba teknikförändringar är det inte helt enkelt att upprätthålla ett starkt informationssäkerhetsarbete. För oss är det viktigt att alla våra intressenter och kunder vet att vi gör vårt yttersta för att all information ska hantera i enlighet med deras förväntningar och givetvis i enlighet med rådande lagstiftning och riktlinjer.

Lika möjligheter, bred mångfald och icke-diskriminering

Vonjeo vill ta ett ansvar så att it branschen kan utvecklas och bli mer inkluderande och mångfaldig. Vi strävar mot att påverka arbetsmiljöer inom it branschen så att de kan bli mer välkomnande. Detta oavsett om det handlar om nationalitet, religion, kön, sexuell läggning, ålder funktionsnedsättning, livsstil, ursprung eller personlighet.

Med vårt arbete vill vi att flera perspektiv värdesätts och tas till vara samt att diskriminering motverkas.

Granskning av och krav på samarbetspartners

I Vonjeos verksamhet har våra it leverantörer en avgörande roll. Våra it leverantörer är viktiga tillgångar för att vi ska kunna uppnå våra mål med vår verksamhet. På grund av detta har vi valt att ingå mycket nära samarbeten med varje extern it leverantör vi tar in.

På så vis skapar vi arbetsrelationer som grundas på ömsesidig respekt, trovärdighet och hälsosamma etiska affärsmetoder. I vår relation ställer vi höga krav på våra leverantörer. Precis lika höga krav som vi ställer på oss själva.

Vi granskar varje extern it leverantör innan vi påbörjar ett samarbeta. På så vis kan vi säkerställa att våra samarbetspartners lever upp till våra förväntningar.

Säkerställa hälsosam arbetsmiljö

Arbetsplatsen har en central del i våra liv då vi spenderar många timmar på den. Vi vill sätta god hälsa på jobbet i fokus genom att jobba för att arbetsmiljöer ska vara hälsosamma fysiskt och psykiskt. Vi vill också stäva mot att göra det möjligt för individen att växa och nå personliga mål.

Vi anser att det är viktigt med fri facklig organisering. Det här kan göra det lättare för en medarbetare att få sin röst hörd och att kunna påverka sin arbetsmiljö. Vi gör vårt yttersta för att det ska vara möjligt att organisera sig fackligt på ett fritt sätt. Vi vill vara med och medverka till att FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som berör rätten till att organisera och ansluta sig till ett fackförbund upprätthålls.

Implementering av vårt arbete för ansvarsfulla affärer

Implementering av vårt arbete för ansvarsfulla affärer

För att vi ska kunna nå våra mål med våra fokus områden har vi skapat en tydlig struktur i vår verksamhet som vi arbetar efter. Det här betyder bland annat att vi alltid utgår från ett ledningssystem för vårt arbete med miljö-, kvalitet- och informationssäkerhetsfrågor.

Vi har också skapat en uppförandekod som bygger på flera viktiga riktlinjer för hur vår verksamhet ska bedrivas på ett miljömässigt, yrkesmässigt (kvalité, informationssäkerhet), etiskt och socialt ansvarsfullt sätt.

Vonjeo baserar sin uppförandekod på ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact Uppförandekod. Dessa ger oss vägledning för hur vi bör agera inom Vonjeo och vilka krav vi vill ställa på it leverantören som vi samarbetar med.